Přeskočit na obsah

Vážená klientko, vážený kliente,

společnosti Body & Care Clinic s.r.o., IČ 028 84 623, se sídlem V Pořadí 381, 252 26 Třebotov, zapsané v  obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 224910 (dále jen „Prodávající“) velmi záleží na vysokém komfortu poskytovaných služeb a na Vaší maximální spokojenosti. Ve smyslu platné právní úpravy společnost vypracovala a přijala tyto Všeobecné obchodní podmínky pro uzavírání kupních smluv včetně kupních smluv uzavíraných komunikací na dálku prostřednictvím webového rozhraní umístěného na internetové adrese www.bodycareclinic.cz; (webové rozhraní obchodu) Prodávající.

Prosíme, věnujte níže uvedeným ujednáním přiměřenou pozornost, abychom společně eliminovali případná nedorozumění o vzájemných právech a povinnostech. 

Všeobecné obchodní podmínky
společnosti Body & Care Clinic s.r.o., IČ 028 84 623, se sídlem V Pořadí 381, 252 26 Třebotov, 
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 224910

Všeobecné obchodní podmínky upravují v souladu s ustanovením § 1751 dost. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, vzájemná práva a povinnosti smluvních stran založené závazkově právním vztahem kupní smlouvou uzavíranou mezi Prodávajícím a fyzickou osobou v postavení spotřebitele (dále jen „Kupujícím“) i prostřednictvím komunikační techniky na dálku. Místem uzavření kupní smlouvy je i případě jejího uzavření distančním způsobem sídlo Prodávající (Česká republika). Všeobecné obchodní podmínky jsou Kupujícímu přístupné ve všech provozovnách Prodávajícího na viditelné místě a rovněž jsou přístupné výše uvedeném webu Prodávající.

Všeobecné obchodní podmínky se nevztahují na kontraktační proces (poptávku zboží nebo služeb) a uzavírání kupních smluv mezi Prodávající a kupujícím v případě, kdy kupující (zájemce o uzavření kupní smlouvy) je právnickou osobou nebo fyzickou sobou jednající v rámci své podnikatelské činnosti (IČO, DIČ, OSVČ).

1. VZNIK, OBSAH A PŘEDMĚT KUPNÍ SMLOUVY

1.1. Uzavřením kupní smlouvy vzniká právní vztah mezi Prodávajícím a Kupujícím. Nedílnou součástí kupní smlouvy jsou tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) ve znění platném ke dni uzavření kupní smlouvy. VOP jsou trvale přístupné na webu Prodávajícího: www.bodycareclinic.cz

1.2. VOP blíže upravují práva a povinnosti smluvních stran při uzavírání kupní smlouvy dle § 1751 odst. 1 nebo distančním způsobem dle §1824 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a související právní vztahy. VOP jsou vyhotoveny a Kupní smlouva je uzavírána v českém jazyce. VOP jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.

1.3. Kupní smlouvu může Kupující uzavřít v ústní formě osobně v provozovně Prodávajícího. V písemné formě dle §1824 zákona prostřednictvím komunikační techniky na dálku (distančním způsobem). 

1.4. Obsahem kupní smlouvy je závazek Prodávajícího dodat Kupujícímu předmět koupě, a závazek Kupujícího předmět smlouvy odebrat ve sjednaném termínu a řádně zaplatit kupní cenu. 

1.5. Kosmetickými produkty se pro účely kupní smlouvy rozumí výrobky a služby (pro péči o tělo a doplňkovém sortimentu předmětů i přístrojů zkrášlovací kosmetiky pro individuální použití) dle aktuální nabídky uveřejněné na webu www.bodycareclinic.cz; (dále jen produkty nebo zboží).

1.6. VOP má Prodávající právo jednostranně měnit či doplňovat. Na změnu VOP Prodávající upozorní vhodným způsobem v dostatečném časovém předstihu před jejich změnou, nejméně však 14 dnů před jejich účinností, na svých internetových stránkách. Pro kupní smlouvu je závazné znění VOP platné v době jejího uzavření.

2. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY DISTANČNÍM ZPŮSOBEM

2.1. Webové rozhraní virtuální asistentky obsahuje seznam produktů aktuálně poskytovaných Prodávajícím a aktuální znění VOP.

2.2. Prezentace produktů umístěná ve webovém rozhraní je informativního charakteru a nezavazuje Prodávajícího k uzavření kupní smlouvy. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se vylučuje.

2.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje označení a základní informace o produktu (zejm. složení, použití, zvláštní způsob uchovávání).

2.4. Pro kosmetické produkty zobrazené ve webovém rozhraní jako „dostupné k okamžitému odběru“ je platná cena (ceník) v době uzavření kupní smlouvy. 

2.5. Ceny nabízených kosmetických produktů jsou uvedeny jako ceny konečné, tj. včetně daně z přidané hodnoty, včetně případných poplatků (např. poplatek za recyklaci dle zákona o odpadech), s výjimkou nákladů spojených s balením a dodáním produktů smluveným způsobem. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případě, kdy je zásilka doručována v rámci České republiky. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty.

2.6. Pro závazné objednání kosmetických produktů vyplní Kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní virtuální asistentky. Objednávkový formulář obsahuje zejména základní informace o objednávaném produktu, ceně produktu, údaje o kupujícím v rozsahu nezbytné pro splnění účelu kupní smlouvy, údaj o způsobu úhrady sjednané kupní ceny, údaj o kupujícím požadovaném způsobu doručení, informace o nákladech spojených s balením a dodáním produktu. 

2.7. Objednávaný kosmetický produkt/y, „vloží“ Kupující do svého elektronického nákupního košíku webového rozhraní virtuální asistentky, dále společně jen jako „objednávka“.

2.8. Před závazným zasláním objednávky Prodávajícímu je Kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje v objednávce, a to i s ohledem na možnost Kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Kupující má možnost si před odesláním závazné objednávky zkontrolovat konečný stav objednávky tzv. rekapitulaci objednávky, z níž lze u produktů zjistit zpětným odkazem informace o hlavních vlastnostech produktu a jeho povaze, celkovou cenu a náklady na dodání objednávky, údaj o uzavření kupní smlouvy, informaci o seznámení Kupujícího s VOP a souhlas Kupujícího s uzavřením kupní smlouvy včetně VOP. 

2.9. Kupující je upozorněn bezprostředně před tím, než učiní závaznou objednávku, jasným a výrazným způsobem, že se zavazuje jejím odesláním k úhradě celkové ceny podle objednávky, resp. k zaplacení, a to volbou ovládacího pole označeného nápisem „objednávka zavazující k platbě“. Závaznou objednávku odešle Kupující Prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Potvrdit a dokončit objednávku“. 

2.10. K uzavření kupní smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím distančním způsobem dochází na internetové adrese Prodávajícího www.bodycareclinic.cz, a to prostřednictvím webového rozhraní virtuální asistentky (dále jen „webové rozhraní virtuální asistentky) okamžikem doručení akceptace závazné objednávky Kupujícího Prodávajícím na @ adresu Kupujícího. Na závaznost objednávky je Kupující upozorněn před potvrzením volby závazného objednání. Kupující potvrzením volby závazného objednání současně potvrzuje, že se před odesláním závazné objednávky seznámil, resp. měl možnost seznámit s VOP v českém jazyce v zachytitelné podobě s možností tištěného přenosu textu. 

2.11. Podstatné náležitosti kupní smlouvy jsou zaznamenány v objednávce, kterou si Kupující může z webového rozhraní vytisknout nebo uschovat v úložišti pro svou další potřebu. VOP si Kupující může z webového rozhraní vytisknout nebo uschovat v jím určeném úložišti. 

2.12. Údaje uvedené v objednávce jsou Prodávajícím považovány za správné a závazné ze strany Kupujícího. Prodávající potvrdí objednávku Kupujícímu neprodleně po jejím obdržení elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty Kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní, či v objednávce (dále jen „elektronická adresa Kupujícího“). Potvrzení o obdržení objednávky není akceptací objednávky. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat Kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

2.13. V akceptaci Prodávající potvrdí rozsah objednávky, cenu a termín, případně další smluvní ujednání. Akceptace bude zaslána Kupujícímu na elektronickou adresu nejpozději do dvou pracovních dnů od obdržení objednávky na @ adresu, případně sms zprávou na mobilní telefon, který zadal Kupující v objednávce pro komunikaci s Prodávajícím. Akceptací objednávky Prodávajícím je kupní smlouva uzavřena v rozsahu potvrzené objednávky.

2.14. V případě, že Prodávající neakceptuje bez výhrad objednávku Kupujícího, k uzavření kupní smlouvy ve znění objednávky Kupujícího nedošlo. Prodávající zašle Kupujícímu bez zbytečného odkladu protinávrh změn. Protinávrh zaslaný Prodávajícím Kupujícímu je novým návrhem. K uzavření kupní smlouvy ve znění protinávrhu Prodávajícího dojde pouze v případě, že Kupující učiní výslovné přijetí nového návrhu (akceptaci) elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty Prodávajícího nejpozději do dvou pracovních dnů od obdržení protinávrhu Prodávajícího. 

2.15. Prodávající se zavazuje dodat Kupujícímu kosmetický produkt podle objednávky v nejbližším možném termínu. Uvedená dodací lhůta má informativní charakter.

2.16. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy distančním způsobem. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory dle podmínek operátora kupujícího) si hradí Kupující sám. Prodávající používá pro komunikaci s Kupujícím veřejnou komunikační službu v cenách, jež nejsou vyšší než běžné ceny hovoru.

2.17. V případě závazné volby možnosti osobního odběru v provozovně Prodávajícího, je Kupující povinen si po obdržení informačního @ o tom, že objednávka je pro něj připravena k vyzvednutí, objednávku (produkt) vyzvednout do deseti pracovních dnů (lhůta pro vyzvednutí objednávky). Po výslovné dohodě mezi Prodávajícím a kupujícím lze v této době změnit dodací podmínky, marným uplynutím lhůty pro vyzvednutí se kupní smlouva (objednávka) zruší bez náhrady.

2.18. V případě, že je z důvodů na straně Kupujícího nutno produkt (objednávku) doručovat v rámci Kupujícím zvoleného způsobu dopravy opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo zvoleno v objednávce, je Kupující povinen zaplatit i vícenáklady spojené s opakovaným doručování (jiným způsobem doručení).

3. UŽIVATELSKÝ ÚČET

3.1. Na základě registrace Kupujícího provedené na webové stránce může Kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může Kupující provádět objednávání kosmetických produktů po zadání svých jedinečných přístupových údajů (dále jen „uživatelský účet“).  V případě, že to webové rozhraní umožňuje, může Kupující provádět objednávání zboží i bez registrace.

3.2. Údaje uvedené Kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou Prodávajícím považovány za správné. 

3.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a dbát přiměřené opatrnosti při jejich zadávání a uchovávání před třetími osobami. Kupující výslovně přebírá riziko zneužití svých přístupových údajů třetí osobou a je srozuměn s tím, že Prodávající nenese odpovědnost za jejich případné zneužití a škodu z toho vzniklou Kupujícímu.

3.4. Prodávající může jednostranně zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy Kupující svůj uživatelský účet déle než rok neaktivuje, či v případě, kdy Kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

3.5. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Prodávajícího.

4. KUPNÍ CENA, SPLATNOST KUPNÍ CENY, PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1. Závazek úhrady kupní ceny vzniká Kupujícímu uzavřením kupní smlouvy (doručením akceptace závazné objednávky do dispoziční sféry Kupujícího) (viz čl. 2.11.). Společně s kupní cenou produktu je Kupující povinen zaplatit Prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním produktu ve smluvené výši tzv. konečnou cenu objednávky příp. konečnou kupní cenu.  Prodávající akceptuje následujícími způsoby úhrady konečné ceny objednávky:

4.1.1. v hotovosti, popř. platební kartou v provozovně prodávajícího (seznam provozoven je dostupný na webové stránce v sekci Kontakty)

4.1.2. přímou platbou prostřednictvím aplikace platební bránou ComGate implementovanou do e-shopu Prodávajícího; Comgate a.s.: https://www.comgate.cz/cz/platebni-brana
Informace o platebních metodách Comgate a.s. 

https://help.comgate.cz/v1/docs/cs/platby-kartou
https://help.comgate.cz/docs/bankovni-prevody

Kontaktní údaje na společnost Comgate, a.s. pro případné reklamace nebo dotazy k platbám:
Comgate, a.s. Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec Králové E-mail: platby-podpora@comgate.cz
Tel: +420 228 224 267

4.2. Splatnost konečné ceny objednávky u způsobu úhrady bezhotovostní platbou převodem na účet Prodávajícího je nejpozději do <!–{129827957303677}–> čtyř dnů od uzavření kupní smlouvy. V případě, že k úhradě konečné ceny objednávky nedojde do deseti pracovních dnů od akceptace objednávky, je kupní smlouva zrušena Prodávajícím bez dalšího a objednávka je vyřazena ze systému Prodávajícího.

4.3. Závazek Kupujícího uhradit konečnou cenu objednávky je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet Prodávajícího: Prodávajícího: č. účtu pro platbu v Kč 357 217 9329 / 0800 nebo č. účtu pro platbu v EUR 213 108 6253/0800  IBAN CZ59 0800 0000 0021 3108 6253.

4.4. Kupující je povinen při úhradě konečné kupní ceny uvést i přidělený variabilní symbol platby.

4.5. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany Kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 2.10.) požadovat uhrazení celé konečné ceny objednávky ještě před odesláním zboží Kupujícímu (zejm. u objednávek vyšší hodnoty. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

4.6. Případné slevy z ceny produktu poskytnuté Prodávajícím Kupujícímu nelze vzájemně kombinovat nebo refundovat v hotovosti.

4.7. Zvýhodněná snížená cena uvedená v e-shopu se poskytuje na koupi maximálně 2 kusů u tohoto produktu.

4.8. Prodávající je povinen vystavit Kupujícímu daňový doklad. Daňový doklad vystaví Prodávající Kupujícímu po uhrazení konečné kupní ceny a vydá jej kupujícímu při převzetí objednávky (produktu). 

4.9. Dodací a platební podmínky pro Českou republiku jsou upraveny ve zvláštním dokumentu přístupném na www.bodycareclinic.cz

4.10. Kupující nabývá vlastnické právo k produktu až řádným zaplacením celé kupní ceny závazně ujednané v objednávce.

5. ODPOVĚDNOST PRODÁVAJÍCÍ ZA VADY PŘEDMĚTU SMLOUVY, REKLAMACE, ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMOUVY

5.1. Práva a povinnosti z vadného plnění se řídí zejména ustanovení § 1914 až 1925, §2099 až 2117 a 2161 až 2174 zák. č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem. Prodávající odpovídá Kupujícímu za to, že Kupujícímu předaný produkt (předmět smlouvy) je ve shodě s kupní smlouvou. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že produkt má jakost a užitné vlastnosti Prodávajícím popisované, nebo na základě jím prováděné reklamy Kupujícím očekávané, je v deklarovaném množství, míře nebo technických parametrech uváděných výrobcem nebo Prodávajícím. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se u produktu spotřebního charakteru vyskytne v době 24 měsíců od převzetí produktu. Je-li však na produktu uvedena doba, po kterou lze produkt použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost.

5.2. Prodávající poskytuje Kupujícímu záruku za jakost v délce 6 měsíců, a to pro veškeré produkty, na nichž není vyznačen údaj o minimální trvanlivosti nebo doporučeném datu spotřeby nebo uvádí-li takový údaj lhůtu delší než 6 měsíců, od předání zboží. V případě produktu, u něhož je minimální trvanlivost nebo doporučená doba spotřeby kratší než 6 měsíců, platí záruka pouze do doby uplynutí takto vyznačené lhůty. 

5.3. Kupující je povinen zjištěné vady u Prodávajícího písemně vytknout (reklamovat) a nároky z nich uplatnit bez zbytečného odkladu po jejich zjištění, tj. včas, v souladu s platnou právní úpravou a doručením reklamovaného zboží. Prodávajícímu, a současně provést volbu, jaké právo z odpovědnosti za vady dle občanského zákoníku uplatňuje. 

5.4. Prodávající zašle Kupujícímu po obdržení reklamace a reklamovaného zboží potvrzení elektronickou poštou. Reklamaci je povinen vyřídit do 30 dnů od obdržení reklamovaného zboží a nejpozději v této lhůtě zaslat Kupujícímu prostřednictvím elektronické pošty vyrozumění, jak byla reklamace vyřízena.

5.5. Právo na odstoupení od smlouvy nemá Kupující v případě stanoveném v §2110 Občanského zákoníku. Dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce produktu, který byl upraven podle přání kupujícího, od kupní smlouvy o dodávce produktu, který podléhá rychlé zkáze, jakož i produktu, který byl smísen s jiným produktem (včetně tzv. osobních produktových balíčků), od kupní smlouvy o dodávce produktu v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyjmul nebo i jinak narušil výrobní těsnost uzavření produktu (zejm. u kosmetických produktů v kapalném a plynném skupenství ).

5.6. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.6. či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má Kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do 14ti dnů od převzetí objednávky. Odstoupení od kupní smlouvy může Kupující zaslat mimo jiné na adresu provozovny prodávající či na adresu elektronické pošty. Pro odstoupení od kupní smlouvy použije Kupující vzorový formulář poskytovaný Prodávajícím, jenž tvoří přílohu č. 1 těchto VOP.

5.7. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.7. se kupní smlouva ruší od počátku v rozsahu produktu, U něhož kupující uplatnil právo na odstoupení. Produkt musí být prodávajícímu vrácen nebo minimálně předán k přepravě prodávajícímu ve lhůtě 14ti dnů od odstoupení od kupní smlouvy. Odstoupí-li Kupující od kupní smlouvy, nese Kupující náklady spojené s navrácením produktu Prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy produkt nemůže být vrácen pro svou povahu obvyklou přepravní službou (poštou, DHL, PPL apod.).

5.8. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.7. vrátí Prodávající kupní cenu (příp. její poměrnou část připadající na produkt, u něhož Kupující uplatnil právo na odstoupení) Kupujícím do 14ti dnů od odstoupení a to stejným způsobem, jakým je Prodávající od Kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté Kupujícím již při vrácení zboží Kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím Kupující bude souhlasit a nevzniknou tím Kupujícímu další náklady. Odstoupí-li Kupující od kupní smlouvy, Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředku Kupujícímu dříve, než produkt Kupující vrátí Prodávajícímu. Nárok na úhradu škody vzniklé na produktu je Prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku Kupujícího na vrácení kupní ceny (její části).

5.9. Pokud Kupující v rámci uplatnění práva z vady oprávněně odstoupí od kupní smlouvy, je povinen Prodávajícímu vrátit produkt včetně originálních obalů. V případě platného odstoupení od smlouvy Prodávající Kupujícímu vrátí kupní cenu nebo její poměrnou část nejpozději do 30 dnů od doručení vráceného zboží.

5.10. Je-li společně s produktem, u něhož Kupující uplatil právo na odstoupení od kupní smlouvy poskytnut Kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi Prodávající a Kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy Kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a Kupující je povinen a zavazuje se spolu s produktem Prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

5.11. Práva z vadného plnění uplatňuje Kupující u Prodávajícího v jeho provozovně, případně v sídle uvedeném v záhlaví VOP. Za okamžik uplatnění se považuje okamžik, kdy Prodávající obdrží od Kupující reklamovaný produkt. Reklamace musí být vyřízena do 30ti dnů ode dne jejího uplatnění, pokud není výslovně ujednáno stranami jinak. O uplatnění oprávněné reklamace vydá Prodávající Kupujícímu potvrzení s náležitostmi dle zákona.

5.12. Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku nedodržení návodu k použití, nesprávného skladování (zejm. při nevhodné teplotě), vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo pokud vadu způsobil sám Kupující. Další podrobnosti může upravit reklamační řád dostupný na webu Prodávajícího.

5.13. V ostatním se práva a povinnosti stran ohledně odpovědnosti za vady řídí ustanoveními §§ 2099-2117 Občanského zákoníku. 

6. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ Kupujícího dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen  nařízení GDPR) A DORUČOVÁNÍ NA ELEKTRONICKOU ADRESU

6.1. Právním základem pro zpracování osobních údajů Kupujícího je kupní smlouva uzavřená mezi Prodávající a Kupujícím za účelem a v rozsahu nezbytném pro jednání o smlouvě, pro účely vedení uživatelského účtu, pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely plnění veřejnoprávních povinností Prodávající. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání smluvního vztahu a po jeho skončení s nimi bude naloženo dle platné právní úpravy, zejm. zákona č. 499/2004 Sb. (zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů) a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob;

6.2. Prodávající bude osobní údaje zpracovávat v souladu s právními předpisy, zejména Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, a svých interních předpisů. Prodávající může doručovat na elektronickou adresu Kupujícího v souladu se svým oprávněný podnikatelským zájmem, s čímž Kupující uděluje souhlas v okamžiku jejich sdělení Prodávajícímu.

6.3. Kupující má v rámci práva na přístup ke svým osobním údajům, právo od Prodávající získat informace o tom, zda zpracovává jeho osobní údaje, a pokud ano, o jaké údaje se jedná a jakým způsobem jsou zpracovávány. Kupující má také právo, aby Prodávající bez zbytečného odkladu opravil nebo doplnit na jeho žádost nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. Proti zpracování, které je založeno na oprávněných zájmech Prodávající má Kupující právo kdykoli vznést námitku.

6.4. Kupující má právo na likvidaci údajů k jeho písemné žádosti doručené správci (právo na výmaz osobních údajů). Přístup k Osobním údajům Prodávající omezuje pouze na zaměstnance a spolupracovníky. Tyto osoby jsou smluvně vázány zachovávat o Osobních údajích důvěrnost.

6.5. Prodávající neprodává nebo nijak jinak nepředává třetím stranám jakékoliv Osobní údaje Kupujícího. V rámci právními předpisy dovolených postupů provádí Prodávající analýzu údajů o návštěvách svých webových stránek, aby znal nákupní trendy, preference, návštěvnost svých webových stránek a podobně. Informace o osobních údajích či aktivitách Kupujícího na webových stránkách Prodávajícího budou poskytnutí třetím osobám jen v případě, že kdy to Prodávající ukládají, či umožňují právní předpisy. Údaje, které nenaplňují znaky Osobních údajů, pak můžou být třetím stranám poskytnuty pro marketingové reklamní a další účely.

6.6. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících s podnikatelskými aktivitami Prodávajícího včetně informací v rámci věrnostního zákaznického programu na elektronickou adresu Kupujícího a na zadané kontakty pro telefonickou komunikaci. Tento souhlas může Kupující kdykoli odvolat. Udělení souhlasu nebo nesouhlasu se zpracováním osobních údajů nepodmiňuje uzavření kupní smlouvy. Nezvolí-li Kupující jinou možnost, uzavřením kupní smlouvy současně vyjadřuje souhlas se zpracováním osobních údajů Prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení Prodávajícím Kupujícímu.

6.7. Kupující souhlasí s uveřejňováním tzv. cookies na jeho technickém vybavení v průběhu aktivace webového rozhraní. Uveřejňování cookies nebude Kupující považovat za nedovolené obtěžování reklamou nebo nevyžádaná obchodní sdělení. V případě, že objednávku na webové stránce je možné provést a závazky Prodávajícího z kupní smlouvy splnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na PC Kupujícího, může Kupující souhlas kdykoli odvolat. Tyto souhlasy se netýkají tzv. technických cookies, kterou jsou nezbytné pro správnou funkci webových stránek.

6.8. Uzavřením kupní smlouvy uděluje klient informovaný souhlas a stvrzuje, že mu byly výše uvedené informace týkající se zpracování jeho osobních údajů poskytnuty správcem srozumitelně, s možností se k nim vyjádřit, a nemá vůči výše uvedenému žádné námitky a se zpracováním svých osobních údajů správcem souhlasí. 

V případě, že bude klient jakkoli nespokojen se zpracováním svých osobních údajů prováděném správcem, může podat stížnost přímo správci, nebo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Více informací o právech klienta je k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů. (https://www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaj/d-27

7. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

7.1. Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu virtuální asistentky (včetně ilustračních fotografií) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu, nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení, nebo další součásti tvořící webové rozhraní virtuální asistentky.

7.2. Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní virtuální asistentky používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní, jeho funkci, či autorská práva Prodávajícího. Webové rozhraní virtuální asistentky je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních klientů Prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.

7.3. Kupující bere na vědomí, že Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky, nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

7.4. Jakékoli postoupení finančních závazků z kupní smlouvy vyžaduje předchozí písemný souhlas druhé smluvní strany.

7.5. Kde se v kupní smlouvě nebo VOP hovoří o zákoně, rozumí se jím zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

7.6. Prodávající není ve vztahu ke Kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

7.7. Kupující na sebe tímto přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

7.8. Mimosoudní řešení stížností je zajištěno prostřednictvím elektronické adresy info@bodycareclinic.cz nebo osobním podáním v sídle Prodávajícího. Prodávající o vyřízené stížnosti informuje Kupujícího na jeho elektronické adrese. V případě, že k mimosoudní dohodě nedojde, je věcně příslušným subjektem k řešení sporu mimosoudně Česká obchodní inspekce https://adr.coi.cz;

7.9. V případě potřeby doručování Kupujícímu, bude doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v uživatelském účtu Kupujícího či na adresu uvedenou Kupujícím v objednávce. Nesprávnost udané adresy Kupujícím jde k jeho tíži.

7.10. Prodávající neodpovídá za činnost uživatelů webových stránek a za způsob, jakým tyto stránky užívají. Nenese zejména odpovědnost za případné zneužití služeb webových stránek jejich uživateli či třetími osobami. Prodávající dále nenese odpovědnost za škody, které by uživateli nebo třetím osobám přímo, nepřímo, či náhodně vznikly v důsledku nebo v souvislosti s užíváním těchto webových stránek. Prodávající se zavazuje vynaložit přiměřené úsilí k zajištění plné a nepřetržité provozuschopnosti a bezchybnosti služeb těchto webových stránek, nenese jakoukoliv odpovědnost za nemožnost užívání těchto stránek, stejně jako za bezúspěšné připojení k síti internet nebo přerušení spojení. Totéž platí pro případné závady, jakož i náklady, škody, ušlý zisk, ztrátu dat nebo následné ztráty vzniklé v důsledku užívání či nemožnosti přístupu k těmto stránkám nebo vzniklé v přímé či nepřímé souvislosti s takovými skutečnostmi a stavy. Prodávající je oprávněn umístit na svých webových stránkách nebo webovém rozhraní odkazy na jiné webové stránky. Prodávající však nekontroluje jejich obsah a nenese za něj žádnou odpovědnost. Kupující nese plnou odpovědnost za to, že se seznámil s podmínkami, za kterých je možné jiné webové stránky užívat a nese za jejich dodržování výlučnou odpovědnost. Umístění odkazu zejména vyjadřuje jakoukoliv formu přímého či nepřímého souhlasu s obsahem takových stránek. Prodávající si vyhrazuje právo odkaz kdykoliv odstranit, zejména v případě podezření či zjištění porušování právních předpisů či dobrých mravů. Není-li v rámci webových stránek výslovně stanoveno jinak, jsou veškerá jednání Kupujícího, zájmy, propagace, služby či nákupy uskutečněné v rámci webového rozhraní nebo v souvislosti s užíváním webových stránek Prodávajícího záležitostí výhradně mezi Kupujícím a osobou, s níž taková jednání probíhají. Prodávajícímu v důsledku takových jednání nevznikají žádné povinnosti. 

8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

8.1. Kupní smlouva je archivována Prodávajícím v elektronické podobě a není veřejně přístupná.

8.2. VOP v tomto znění jsou nedílnou součástí kupních smluv uzavíraných počínaje 1.11.2023 a později a zcela nahrazují veškeré předchozí verze obchodních podmínek prodávající. 

8.3. Je-li některé ustanovení VOP neúčinné, nebo pozbyde platnosti, použije se takové ustanovení, jehož smysl se původnímu ustanovení nejvíce přibližuje. Ustanovení VOP jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavírané distančním způsobem. 

8.4. Kupující stvrzuje, že se měl možnost s rozmyslem s těmito VOP seznámit před uzavření kupní smlouvy (závazným odesláním objednávky) a vyjadřuje bezpodmínečný souhlas s těmito VOP Odesláním závazné objednávky, resp. uzavřením kupní smlouvy a to, že měl před uzavřením kupní smlouvy možnost se s těmito podmínkami seznámit, vyjadřuje souhlas se vzájemnými právy a povinnostmi. 

8.5. Přílohu VOP tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy, případně je tento k dispozici Kupujícímu ke stažení na webových stránkách Prodávajícího.

8.6. Právní vztahy mezi Kupujícím a Prodávajícím založené kupní smlouvou se řídí právní úpravou platnou v České republice.

V Praze dne 2.22.2024

Body & Care Clinic s.r.o. 

Alena Jírů, jednatelka

Pdf verze VOP:

Vzorový formulář odstoupení od kupní smlouvy: https://bodycareclinic.cz/odstoupeni-od-kupni-smlouvy-kupujicim/

Informace ochrana osobních údajů spotřebitele: https://bodycareclinic.cz/ochrana-osobnich-udaju-spotrebitele/