Přeskočit na obsah

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ Kupujícího dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen nařízení GDPR) A DORUČOVÁNÍ NA ELEKTRONICKOU ADRESU

6.1. Právním základem pro zpracování osobních údajů Kupujícího je kupní smlouva uzavřená mezi Prodávající a Kupujícím za účelem a v rozsahu nezbytném pro jednání o smlouvě, pro účely vedení uživatelského účtu, pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely plnění veřejnoprávních povinností Prodávající. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání smluvního vztahu a po jeho skončení s nimi bude naloženo dle platné právní úpravy, zejm. zákona č. 499/2004 Sb. (zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů) a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob;

6.2. Prodávající bude osobní údaje zpracovávat v souladu s právními předpisy, zejména Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, a svých interních předpisů. Prodávající může doručovat na elektronickou adresu Kupujícího v souladu se svým oprávněný podnikatelským zájmem, s čímž Kupující uděluje souhlas v okamžiku jejich sdělení Prodávajícímu.

6.3. Kupující má v rámci práva na přístup ke svým osobním údajům, právo od Prodávající získat informace o tom, zda zpracovává jeho osobní údaje, a pokud ano, o jaké údaje se jedná a jakým způsobem jsou zpracovávány. Kupující má také právo, aby Prodávající bez zbytečného odkladu opravil nebo doplnit na jeho žádost nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. Proti zpracování, které je založeno na oprávněných zájmech Prodávající má Kupující právo kdykoli vznést námitku.

6.4. Kupující má právo na likvidaci údajů k jeho písemné žádosti doručené správci (právo na výmaz osobních údajů). Přístup k Osobním údajům Prodávající omezuje pouze na zaměstnance a spolupracovníky. Tyto osoby jsou smluvně vázány zachovávat o Osobních údajích důvěrnost.

6.5. Prodávající neprodává nebo nijak jinak nepředává třetím stranám jakékoliv Osobní údaje Kupujícího. V rámci právními předpisy dovolených postupů provádí Prodávající analýzu údajů o návštěvách svých webových stránek, aby znal nákupní trendy, preference, návštěvnost svých webových stránek a podobně. Informace o osobních údajích či aktivitách Kupujícího na webových stránkách Prodávajícího budou poskytnutí třetím osobám jen v případě, že kdy to Prodávající ukládají, či umožňují právní předpisy. Údaje, které nenaplňují znaky Osobních údajů, pak můžou být třetím stranám poskytnuty pro marketingové reklamní a další účely.

6.6. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících s podnikatelskými aktivitami Prodávajícího včetně informací v rámci věrnostního zákaznického programu na elektronickou adresu Kupujícího a na zadané kontakty pro telefonickou komunikaci. Tento souhlas může Kupující kdykoli odvolat. Udělení souhlasu nebo nesouhlasu se zpracováním osobních údajů nepodmiňuje uzavření kupní smlouvy. Nezvolí-li Kupující jinou možnost, uzavřením kupní smlouvy současně vyjadřuje souhlas se zpracováním osobních údajů Prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení Prodávajícím Kupujícímu.

6.7. Kupující souhlasí s uveřejňováním tzv. cookies na jeho technickém vybavení v průběhu aktivace webového rozhraní. Uveřejňování cookies nebude Kupující považovat za nedovolené obtěžování reklamou nebo nevyžádaná obchodní sdělení. V případě, že objednávku na webové stránce je možné provést a závazky Prodávajícího z kupní smlouvy splnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na PC Kupujícího, může Kupující souhlas kdykoli odvolat. Tyto souhlasy se netýkají tzv. technických cookies, kterou jsou nezbytné pro správnou funkci webových stránek.

6.8. Uzavřením kupní smlouvy uděluje klient informovaný souhlas a stvrzuje, že mu byly výše uvedené informace týkající se zpracování jeho osobních údajů poskytnuty správcem srozumitelně, s možností se k nim vyjádřit, a nemá vůči výše uvedenému žádné námitky a se zpracováním svých osobních údajů správcem souhlasí. 

V případě, že bude klient jakkoli nespokojen se zpracováním svých osobních údajů prováděném správcem, může podat stížnost přímo správci, nebo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Více informací o právech klienta je k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů. (https://www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaj/d-27

 V Praze dne 1.12.2023

Body & Care Clinic s.r.o. 

Alena Jírů, jednatelka